Det är många som har kommenterat och häcklat Romsons tårar. Jag må vara oense med Romson om en del saker, både vad gäller lägesbeskrivning och normativa avvägningar, men att Romson fäller tårar när hon fattat ett mycket svårt beslut, det är inte bara förlåtligt – det är hedrande. (Att tårarna kom precis när hon nämnde […]

I mitt förra inlägg noterade jag att den historiska perioden av stater som den helt dominerande formen av politisk ordning innebär att det görs en mycket stark sammankoppling mellan territorium och politisk gemenskap. Att argument kring invandring formuleras i termer av huruvida Sverige är ”fullt” eller inte, är i sig ett väldigt talande exempel på […]

Mitt förra avhandlingsområde handlade om hur man kan förklara staters uppkomst i det tidigmoderna Europa. Det kan tyckas vara ett långt steg till att nu skriva om migration och integration i dagens Sverige. Men det finns kopplingar, och på många sätt är det samma slags politisk-teoretiska intresse som ligger bakom (förutom att det nya ämnet […]