Tankarnas tyngdlag

[Författaren måste] ställa orden så, att läsaren rent af tvingas att tänka, hvad författaren har tänkt. Och därhän kan han blott komma, om han ständigt söker erinra sig, att tankarna så till vida lyda tyngdlagen, att de mycket lättare gå från huvudet till papperet än omvänt och därför i det senare fallet måste hjälpas med…

Michael Billig om komplexa ord och originellt tänkande

What I do contest, however, is the assumption that, in order to have original thoughts, you must inevitably create new nouns — or, correspondingly, if you create new words, you are being original. Those assumptions are historically unjustified, for in the past there have been outstandingly original thinkers who have used existing words. [...][Wittgenstein's] work…

Gustav II Adolfs instruktion till Kammarkollegium 1618

Ett stycke ur den ”Cammar Ordning” som fastställdes av Gustav II Adolf den 14 oktober 1618: Och efter dy icke thet ringeste Cammar Rådz Embete består vthi de consultationer och rådslagh, som företages om Riksens Inkompsters förökelse, Vthgifternes förminskelse, och att alle expenser måge nödtorfteligen och med nytto anwändas, derföre skole CammerRådet medh högste flijt…

Paul Veyne om stat och medborgare i antikens Aten

The fact that the citizen was an activist also means that, as Rehm puts it (1896: 78), he was not the object of government but its instrument; one did not govern the citizen but made use of him in order to govern. This State was a strange ship without passengers: apart from the captain (or…

David Lewis om vad som kännetecknar en social konvention

Filosofen David Lewis ger ett exempel på vad han menar med en konvention och hur de kan ha sitt ursprung i en överenskommelse: If four men who camp together find that often they waste effort by covering the same ground in search of firewood, they may get fed up and agree once and for all:…

Boris Chicherin om negativ och positiv frihet

Under inläsningen till min föreläsning om frihet så har jag stött på en för mig okänd tänkare vid namn Boris Chicherin. Han var tydligen en av de mest framträdande ryska liberalkonservativa tänkarna under 1800-talet. Jag tyckte genast att hans texter hade en ovanlig klarhet och skärpa, och just dessa kvaliteter var enligt Wikipedia något han var…